--
0

ကၽြန္ေတာ္ ဒီတစ္ခါ ....

Key Window 7, Window Vista, Window XP Office 2007 all Version ေလးတင္ေပးလိုက္ပါတယ္...!အသံုးလိုတဲ့ ေဘာ္ဒါေတြ အတြက္ပါ...

Window 7 Professional, VL Build (x64) – DVD (English)

 4CKYB-X4HFY-JBW2K-FVPWW-B8GJ6
  P7DP4-MC2TB-V9DM8-H3WKK-GPHJC
  34XRP-JFQ9T-W6VTT-R83JB-DXH3C
  C46JX-Q8XJF-6C6WF-2G2T2-RFRJ9
  HXRH6-HKKQ9-VKQ78-8XHRG-47FVB
  FG93Q-YCFQ9-W6WBQ-VHW42-FBRC4
  J3GJ2-MH7KB-XX2CK-MW22H-2MH6V
  V6FWY-FGWW3-9C2QP-VXVCT-CXGVB
  CP7WB-THRTW-4FRBP-Y8WGR-RV2B8
  MK9BP-W8V47-33Y7B-42FRX-H4W96

************************************************

  Windows 7 Professional, VL Build (x86) – DVD (English)

   4CKYB-X4HFY-JBW2K-FVPWW-B8GJ6
  P7DP4-MC2TB-V9DM8-H3WKK-GPHJC
  34XRP-JFQ9T-W6VTT-R83JB-DXH3C
  C46JX-Q8XJF-6C6WF-2G2T2-RFRJ9
  HXRH6-HKKQ9-VKQ78-8XHRG-47FVB
  FG93Q-YCFQ9-W6WBQ-VHW42-FBRC4
  J3GJ2-MH7KB-XX2CK-MW22H-2MH6V
  V6FWY-FGWW3-9C2QP-VXVCT-CXGVB
  CP7WB-THRTW-4FRBP-Y8WGR-RV2B8
  MK9BP-W8V47-33Y7B-42FRX-H4W96

************************************************* 

 

 Windows 7 Home Premium N (x64) – DVD (English)

 6V9T3-FXM26-42PR3-8YTGT-CBGQH
  Q4BP4-9XFP3-PD8FF-BM96X-9BXCQ
  GRKKD-4DX6W-BFQ6M-R6CC9-BTKMQ
  4GKYF-V7W8R-M2JR6-6RYQV-36MCG
  J6XFQ-P69Y7-6MDXG-PGMMB-TTF7M
  MFH27-9MJMT-37DCW-TBJVT-QK34Q
  C3CPT-HYPQM-CJ9FY-MMY92-PWWXQ
  VQD96-8B4PP-8QJHG-KD2BR-7QD4G
  TWJ7H-BG7D4-4827V-K6FRR-6DPTY
  BHX68-WRCT3-4873M-8JKQ4-2W2FF

********************************************

 Windows 7 Professional N (x64) – DVD (English)

X87K7-JPYMJ-XCJTT-XKP38-M6WWH
  6PWVM-24RY2-JF2XK-66CT4-K698X
  Q6RW4-3MJKM-YPYBD-H9D9T-RJ7JD
  PRWRT-4WB23-G839M-CGWDB-PMH8Q
  D96VT-PHF4Y-PVYQY-7DQR2-MXC2X
  W9XTR-QTMFF-BGR68-QVCXB-6792V
  VW7BY-2GWGB-P96QJ-BX4JJ-V8382
  C4RJJ-KJWTK-3Q78B-8Q87K-P9KBD
  7M3KJ-P6FXH-XQJMT-FGB3D-CHHW2
  P8KHQ-JR8WC-3PQ3T-HFGP6-FYCK2

******************************************

   Windows 7 Starter N (x86) – DVD (English)

 JXVMD-XH83C-38BT3-HFTVD-VV6C2
  D9X3B-63MFX-8Q3CH-2P8C8-2YC2X
  CR49K-TWD9Q-J6B7P-VRG3H-4V399
  MFXRP-2FBBY-F893M-H3RDQ-YQ79Q
  TRJMV-4QCQQ-Q3MY6-KFCY3-2QRJR
  D96Y2-GJBH2-B7G77-FYKQG-HQ78V
  GJYD3-PRRFF-84BBW-HT64K-RXBJ4
  72YR6-MF3RC-BWVBF-D7PRQ-P3PRR
  C2M3D-FQWGV-M884Q-WP7KF-F893D
  VTTBD-P9VWK-9GXB7-HD6JH-YXWDX

***************************************

Window7 Ultimate N (x64) – DVD (English)

 GPH3C-JJXH4-YY7VB-BRFYV-HVR66
  83QD4-FQJJ8-DRHPB-24XY9-BD9C3
  D9B22-MRP3T-GMQQ8-HY762-QJ7V2
  MJ6KH-CFPV6-4HKDM-BT9CK-8F86H
  HPMFG-GD4WQ-HFHVG-DC8JG-496B7
  YHMPH-9V8B6-VRMDP-7KFBQ-PQCYD
  VRXWT-WKX33-BXVP8-GHJB4-86TGR
  38PF2-DXR4X-TJGBQ-BKXJ9-GR7DV
  GQ4HW-8QDCT-8BDM7-WMRBG-98H33
  VWG9X-X72W7-D79HF-WYFXX-QYM83

*******************************************

 Windows 7 Home Basic (x86) – DVD (English)

  6PF9V-K3K23-VCJTT-628GJ-X7W6R
  FDVW4-WGYJT-393PP-8GJGX-QFDFJ
  CYPQR-22TTT-RY4TK-BWQGM-28BBT
  V6YWC-QX3HB-7WC7R-JT78W-W79X9
  KHT9K-493YP-MGDDG-WR4PH-BGWMR
  YKM27-PBPJV-B6B7M-FWPJ2-JFTKC
  GFBG7-Q4VFK-37QJ7-K38GD-KJM7R
  4B672-HTPBP-QDXJ4-G66G2-TFDYD
  6P9DX-KBP24-DPDQ3-2D9QJ-7VGP2
  YRFGM-3DYXW-P268H-XG7RH-49VWC

*****************************************

  Windows 7 Home Premium (x64) – DVD (English)

 6GFJ8-QH6XY-TRG99-4YD8H-82WDV
  MJCC3-G92HH-Y48R7-VJ9RY-WVWTB
  87F83-W4FPM-4KQB4-9MH2P-8CW6W
  4D9T4-R24QC-39TDC-HRKDG-JBH76
  W8B3B-V9MXC-KDH29-89Y2C-R34T3
  7K38M-78YW6-YP4BQ-2BQTT-TYCCF
  TWQHV-WBCW6-PCKH2-22JV6-D26FK
  VRMB3-TTDVK-WKDB4-F87H3-FK98H
  6RMQY-WQ6WT-T2FTH-VKM3W-PTP3P
  RF9FK-HBT6G-WJCFX-FXKMB-XXYXR

********************************************

 Windows 7 Starter (x86) – DVD (English)

 Q6BKF-CWVBF-2CMHG-J3DTC-4Q4BM
  JY7B4-QWWPK-DPJB6-TV3C8-KBVD3
  MT8YB-YKP64-FF7YD-R3V3R-KHP9T
  GJRKD-BVCWY-CFJYV-KTK9Q-FBPKK
  MMTVK-JDK8D-6JVWG-GP9MX-VD69R
  XBCPJ-YM6XM-PYF8K-34RRC-7QXGR
  7MY8T-49CYH-JFKQB-M8649-CD8VK
  C3GQW-MXCR2-CMX4J-9FV36-386PD
  BM9HP-FTVXM-K289K-PDDFR-3BVTB
  TFQC4-JXQ6H-XGJFM-WWFPJ-PFXKB

*****************************************

 Windows 7 Ultimate (x64) – DVD (English)

  WY8BK-Q3B8B-7YJYW-6VJBD-XM8BQ
  6FJW7-QP9MJ-HP8H2-B4RG7-RD2BB
  38T2X-FJMTC-6RQPP-V7Q89-VXH86
  6KQ8V-24JY2-P69QB-98BBR-VR8DC
  TQ9R7-9W7CW-WPBWH-RC6JK-7J8J7

****************************************

  Windows Vista Business:

  YK6YV-4BF47-3FFWH-GQWX8-72KF4
  2THQG-M99X4-JQGXM-YW4CV-4K9BG
  D69YP-T8T24-TCV7Y-CKJXM-9BPFG
  P4KP4-8JM4P-7FTTX-GB4G6-FXKQQ
  Q73QG-TJXJT-QD4RY-7QJF7-93VYQ
  W7K3J-D6QQ4-Y6W2W-6CR8P-T32HK
  DY8BK-KPBPX-8RK9F-Y8936-RBT4W
  GW2XX-XD6BC-7QPQ2-Q42WG-6CH7B
  HMBPQ-DHPWH-WPC6T-8WKXD-KKKQ4
  6GJ78-JDJ9K-JG969-MYKDX-JMYH3

**********************************************
  Windows Vista Business N:
  VP63V-YHDHB-XKK9X-G4FV2-8DBCW
  CV4TG-GF73D-MYK9W-GHCTC-VDXB8
  RCWBR-CTWYH-XG68C-2G2M8-TD9YP
  WXRR4-74MF2-KVWXV-JW44M-JJ6HH
  H2GCY-8DJF3-398WV-MD3V4-PBX29
  TK7H4-DCT67-WFKF8-7DDKQ-DT7XW
  H62TR-X763M-99YQM-32PQF-YBCFD
  GHKD8-TKYB7-8V76V-XCJ24-8Q2QG
  7XPGW-26T3D-FTRR6-RDT3J-P38VK
  9B4WD-JCMMW-62CCG-WB9WV-JV4YG

******************************************
  Windows Vista Ultimate
  TDBVV-C3F3V-P23KM-2Q3TX-7W7DM
  VYWBY-JKV43-Y3FV7-VH9RD-CHXD9
  27JFW-8VGX7-MG3FV-QP2R7-VV78D
  BTMJG-D76PF-T3JTV-2HHBF-RR8MH
  TBMHC-MR2CY-XK836-C6PB7-RTX6J
  BPY7Y-BVP8M-M6TJP-QK23G-T4D49
  J8KCW-FDYQV-XKR8X-XWWRR-D3HYG
  BD89P-X7MDC-VJF7G-GPFV3-4B4HH
  222RY-H2TWV-WDQ63-HMW8J-TKGF3
  4BR3Y-YWFC4-P2DG8-GT8JP-VYYMG

***********************************************
  Windows Vista Home Basic
  GPV2F-DW9W9-JKGQB-3BTC3-93YX9
  YJ82T-QK3J7-TVJ9V-WHK67-CX6WD
  GCWV6-W4GFC-6WYG2-MR9MQ-JWQJX
  VW9CG-RFCFM-XVC72-C7GKK-JYFP2
  W6644-VCXJW-D248Y-Q37BX-WM2BQ
  BQ89T-28HTM-23FFY-3XRQ7-QHR2R
  6WPRR-QRVWV-TBWTJ-T86MT-34WHC
  4CDTX-8BBG3-MR69V-HXG6J-KTB3P
  TV4P9-J8FQX-3FB4Y-H7X7J-9CVTG
  BVV9H-YG43M-6WYF6-C3K42-VVVCJ

*******************************************
  Windows Vista Home Basic N
  TQJXQ-32TMB-KW8CY-MCMR3-3K2R8
  7YDQ8-B66QR-2HH9Q-BB6XW-7VC6F
  PRKWP-XHMX8-W938B-7TMMJ-X4W3F
  BMJHC-WW76V-FT92V-GHTJK-C6FRP
  9DXY9-V3T2R-RHCV4-3PC79-YT4RW
  MCYFP-M4PXJ-QYGPW-4QBRJ-DHDFK
  P3JB8-MWYXH-68XR3-4TWYM-3HBYR
  D2KGX-BW363-8Q99W-DMPGT-JCYMY
  J7VYV-8PC6T-VXH7H-8XH44-84T4C
  BJ9HX-RR6DV-4326K-Q8KV2-C73HY

************************************************
  Windows Vista Home Premium
  7TC2Q-4DWPM-7B8QX-PHWW8-G629G
  8WTK3-69RWW-WY3QD-QB668-9782T
  YBR77-M6Q8M-HWYR6-W8TVD-3D8QY
  GDD8M-97RYJ-9FJD9-PQVKR-RTQ66
  V3MQT-DY8VK-KMV4J-6W9J8-JD7MX
  TVYKP-RCQKD-QXR9C-4FCKP-MRFQ6
  36FCV-FQP9C-CVGV9-TC297-QW788
  GB4FK-J9DD2-W6JJD-GQYD2-XRR7D
  76DK2-9D46G-K622D-CGMVV-B68YJ
  23P6K-MTKYD-TY4M3-2PXJR-WMVFB

*********************************************
  Windows Vista Enterprise with Service Pack 2 (x64) – DVD (English)
  YKRW2-9YQBV-2WDCX-GWTQG-R39KC
  Windows XP Professional SP2
  M8FK6-TWY97-49PQ9-HW36T-YHRGD
  BDT8C-JX3PV-R3TKV-6VCJT-MK6CT
  D3F6K-WW6KK-RC3Y8-Q7DMT-BQG88
  KQR86-HQXK9-V6YKK-CWD4X-WVGCY
  DY96J-WYFWW-232Y7-BV73F-TV3KD
  JCBKP-GTX3V-Q79F4-B4TWR-4YQKG
  FRP3D-F6HPX-DY7QV-R88TK-YFDKJ
  QH96F-JV6HM-48R7D-KJHM3-C4PQB
  V7JQG-3Q27D-34FX8-Q2973-QR9XQ
  FXBKJ-WB47W-3RCXT-2JYGW-34DKT

**********************************************
  Windows XP Professional x64 Edition
  HKFYY-YXWTX-XTMBP-QBXYD-6DQGJ
  F2FD7-FR22F-48TG6-H743W-PJV2W
  XHFWF-2T4CQ-8PWXH-T7HM7-32T6J
  JTWXV-CK7DV-K8MBW-3YXRX-82H2W
  VQJG7-47T9M-469PJ-7F98B-JGR88
  GMQKM-GC8Y4-24TG4-X3V86-WYXTJ
  TT3WD-WXB3W-HKWWT-HC38H-J7YPW
  HD2B8-FC93M-89YP6-H688D-4FF88
  TDJJY-2MMTF-RKQHC-3W4RC-8P9TJ
  C948F-T4WKP-FRW6M-DJ8WQ-W79TJ

********************************************
  Windows XP Professional Edition K
  Q4P83-HWHGM-6JB23-87PXD-TH6DM
  H9R42-2HPKQ-PDRX7-DKW2F-HXBVD
  R9MKJ-M64PV-GY4DB-PRB23-TH6DT
  PCY44-PB946-4Q3P6-4HDRB-4F3K8
  B3MHM-MWKG6-F7CG4-FW2CP-4XW3Y
  M79X2-JXQXJ-7WPBX-XQBDP-36XYD
  BV7J9-P6B6Y-8KV3W-F7X9T-JD7BG
  QFGRK-Q47X4-TMYCD-YWGQY-7TXYJ
  KTPKK-8KJ6P-WWW63-2TY3V-RMTFB
  BMQRP-X2WXQ-QYM63-HHX6Y-482RD

*************************************************
  Windows XP Professional Edition KN
  FMQY6-7XQX2-496D2-6Y4T8-DVKGT
  BHGGB-YYC34-3KJVD-G3T9Q-F226W
  C4WC3-TK9T6-K6RM4-KD9KM-KR4XM
  HJCGF-9HW64-22TQB-CD29T-TXC63
  GC8JT-XVK4Y-QGC83-PJRXR-HBVQG
  DJJB4-FVGCC-7B76P-TQB48-8KM9W
  MKR69-VH6B8-M4VP4-8FKMR-Y7BDM
  GYGTD-XMQD6-X27BG-33MBB-XPQ3Q
  CJD28-CWJGH-G8XHH-4WT6J-KKC7G

**********************************************
     Windows XP Home Edition SP3 x86
  W6V7R-MPHGG-3MRTM-3GP39-FKHP8
  J99R8-WJ4K9-MFD44-WDCJC-P4YDB
  VFGHF-CBJY4-QYV2D-CJB23-QKTT3
  D69HJ-WBC9M-3RP4H-69X9W-J3GT6
  QGB6Y-7GYPV-8KPG2-Y7Q89-JRC68
  PY3TC-C99R8-HYYH4-63YD6-H3RXY
  XTTR6-MRHQ3-297HY-CTP6M-6PKHD
  FRBB6-47JJT-RJFJW-XHG33-X6JK6
  CY2YK-28MCR-2XBRF-K39MK-X8XHJ
  CMKTT-RKCCP-RP7RG-BJH9R-XVFYB

********************************************
  Windows XP Home Edition K
  XDH7H-7TM2D-87JXH-RWMQK-TWW3T
  DF6YH-T9GRC-Y974F-23Y34-7YYVJ
  T7WVW-XKMD6-26QBQ-BB7W7-MRCQY
  RTHWD-9JHBQ-QD4DB-V3XR8-H4CQ3
  RX6G4-D667T-Y4DKH-99KYY-BRCQ6
  RDPB9-4TJYJ-GH4JQ-GFM2W-P27BJ
  V6B92-VRQ7V-VW23Q-FKRFV-BVQMM
  TWH6B-9R6KJ-Y9RJT-4TDWB-VDRH3
  H2WBB-FTKQ3-7G47P-GWYT6-XC7BT
  TCQ3B-63KWB-MR3GR-DX2TX-W9TFJ

***********************************************
  Windows XP Home Edition KN
  G6BF9-J9346-TC8DD-9MKPV-BP4TQ
  KXWWQ-P8JHP-VH884-HY9Y2-39QXG
  MPVFM-KBKFM-HF6WM-67HF2-QJ6P8
  JXXHX-XP3DK-B36XK-T9YFX-CPTQB
  KYV3J-YX2H9-XJP24-FQXHW-G6RT3
  H3WWT-KTKPH-8FXQY-H89G9-Q7C3G
  M7QQV-4TKDR-BG82B-BWMHP-G3DXW
  FF3MV-WJMC6-JH4VX-C4MHX-TQ99Y
  WGTW9-CQP9T-4D96X-HX6C2-3GRVD
  BVBQF-2MB7X-TYFCP-6CYY4-DV9DT
  _________________________________
  Windows XP Tablet PC Edition
  PQXG6-76YV7-TJJYW-R9VJT-HY3PW
  R6WH6-3P9YC-WKQG4-WMVXV-JGW6M
  FRPMT-KX3KH-4DH8M-KC93R-KV4KD
  TXCFV-PV449-C2682-FBR6B-GTK26
  WHF7F-BY2QM-222R2-B4KRD-K679J
  H4CGH-DTYGQ-DKBGT-CDDGC-TD6GY
  TK4MF-DGYQT-4QC2R-GBB9Q-W9V9Q
  WFGX8-6QQGB-QBK2V-FMF6J-THHDG
  TQC2D-MMPKK-CKB9C-CDP7R-RTW7B
  TQWQJ-6BWPW-JR2GV-BF2MR-XRQQQ

******************************************
  Office Enterprise 2007
  CPDQH-FY4KV-WJRVJ-28H6J-KJR7J
  JCTPX-F44RY-J6WVT-Y36RH-KG2HJ
  WKTXV-KPVHG-3GXDG-MW2XK-VTVX8
  VRBW2-PGTGV-X9B76-H2M2B-TJR7J
  T9WYH-J7QJK-MBCPQ-YYGHM-M77X8
  GT632-Y9K26-XTQQQ-CFG43-8W8VJ
  Q94JJ-JXTK2-T3KKB-XWGHG-89T3W
  CHMP4-V9J8R-B8J6F-DCXBD-JQG3W
  KHDXG-W8QJV-64FKW-BXYQR-9JXQW
  VQDB6-C2888-YTHTD-GW6JK-3FYK8

****************************************
  Office Ultimate 2007 – DVD (English)
  VB384-D7BC8-HF9GC-YM2YQ-TKHX8
  D4722-T8F2T-HWTK9-BRWM7-48XQW
  C87HM-97798-PT6XK-JXTRB-Q8CHJ
  RWCPJ-Y77FM-6DF88-H7VTQ-9K9QW
  BRMKR-QW7GV-9R4JM-Q77V7-RM63W
  DBYWB-C24PQ-M93VF-HTK9D-7WCHJ
  VCVW9-VCG74-8W4QV-X4PMB-PVWVJ
  MFV6J-6RWGG-RJ4BH-V423F-RKPHJ
  G4B2X-WPQ46-XD2JW-8BXDB-QD8VJ
  J9MTT-7QJVB-QVRBV-YWDPW-TGVX8

*********************************************
  Office Professional Plus 2010 Beta x64, x86
  7XQTH-VPJ3C-PTGMR-CXQYT-WJQYK

ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းမ်ားျဖင့္ျပည့္စံုပါေစ...!

                                                                                 အိမ္လြမ္းသူ...


No Response to "Key window 7, window vista, window XP Office 2007 all Version"

Post a Comment

ေရးခ်င္ရာေရးခဲ့ပါ စိတ္မဆိုးပါ...ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ သူငယ္ခ်င္း...!