--

                        ကၽြန္ေတာ္ ဒီေန႔ NitroPDFPro7.5.0.29 တင္ေပးလိုက္ပါတယ္...! ကၽြန္ေတာ္ ဘေလာ့အေပၚမွာ တာဝန္မေက်တာေတြ မ်ားေနျပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လာလည္ေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို ေတာင္ပန္းပါတယ္...! အသံုးလိုတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြ အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္လို႔ တင္ေပးလိုက္တာပါ...! သံုးရတာ အဆင္ေျပပါတယ္...! အသံုးလိုတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြ အတြက္ ေအာက္မွာ အဆင္ေျပတဲ့ လင့္က ယူသြားနိဳင္ပါတယ္...!

 Edit PDF files
#  Insert and edit text, adjust the font, size, color, and more.
#  reflow text in paragraphs. Line height, width and adjust the alignment of paragraphs.
# Edit images - insert, resize, rotate, crop, flip, change, arrange, delete, and extract.
#  Edit image properties - brightness, contrast, color space and resolution.
#  edit pages, insert, delete, rotate, crop, extract, and place.
# PDF documents, pages, page groups, page ranges based on the split, and bookmark structure.
#  Add / headers, footers, and watermarks removed.
#  Add / remove files to a collection of Bates numbers.
#  Add and edit bookmarks and links.
#  Auto-create bookmarks based on document text formatting and headings.
#  Auto-create links based on keywords and page number.
#  Optimize, shrink and repair PDF documents.
#  Edit document properties including metadata and initial view settings.


Content from PDF files to reuse
#  Microsoft Word, PDF Converter, the graphics, text formatting, paragraphs, columns, tables, headers and footers, and retaining.
#  How to Create Word files of different types of content reuse, depending on need.
#  for use in other word processing applications, convert PDF to Rich Text Format.
#  All tables and easy to use PDF files in Microsoft Excel spreadsheet automatically extract secret.
# Remove all text and images from PDF documents.
#  Remove whole pages as images.
#  the PDF pages, copy text and pictures.
# Convert files in batches.

Review and interpretation
# Highlighted with emphasis on text, underline, cross and change the text tool.
#  sticky notes, add a text box, and Call Out annotations.
#  Add freehand drawings with the pencil tool.
# Add Text tool to type text anywhere on the page.
#  drawing shapes, including lines, arrows, rectangles, ovals, polygons and add clouds.
# Apply stamps to pages, predefined stamps, custom images or text that you want to choose from.
#  Dynamic date, time and author information insert containing stamps.
#  documents and other files attached to your PDF pages.
#  Add explanatory text and other feedback to your markups.
#  Sort and manage comments.
#  filter type, author, subject, and depending on the situation.
#  Summary page content with comments for easy viewing.
 Protect yourself and your information
#  Protect documents with passwords and certificates.
#  40-bit, 128 bit and 256-bit encrypted security level.
# Apply restrictions on printing, copying, and altering PDF documents.
#  Create and reusable protection profiles to apply a single click.
# A safe copy of your handwritten signature pages directly apply.
#  annotations, bookmarks, form fields and remove hidden information as metadata.
#  permanently (edit) the name, number, code, images, illustrations and sensitive information, including metadata, extract.
#  yourself from potentially malicious web sites and web-based PDF files secure.
PDF forms
#  Save, print, and submit the form.
#  Interactive AcroForms and (static) XFA - fill in based forms.
#  Non-interactive forms using the text tool to fill in forms.
#  apply the forms directly to your handwritten signature.
#  design forms.
#  Add, edit and run JavaScript.ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းမ်ားျဖင့္ျပည့္စံုပါေစ...!


                                  " MEDIAFIRE..."
                                

                                    " MINUS.."

                                     ( 49.15 MB )
                    အသိပညာ အတက္ပညာ တိုးပြားနိဳင္ပါေစ....!


1 Response to Nitro PDF Professional 7.5.0.29 + Keygen...!

September 4, 2012 at 9:12 AM

ဗဟုသုတေလးေတြဖတ္ရွဳသြားပါတယ္

Post a Comment

ေရးခ်င္ရာေရးခဲ့ပါ စိတ္မဆိုးပါ...ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ သူငယ္ခ်င္း...!